De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland heeft de taak om op te komen voor de algemene belangen van de cliënten van het ziekenhuis (patiënten en hun familie). Het doel van de cliëntenraad is om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten van het ziekenhuis, waar nodig, te verbeteren. De cliëntenraad adviseert hiertoe gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Over enkele belangrijke zaken mag het ziekenhuis een besluit pas uitvoeren naar vooraf verkregen instemming van de cliëntenraad.

 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en is onder leiding van voorzitter Henk Meerman. De leden van de cliëntenraad zijn – soms uit eigen ervaring – goed bekend met het ziekenhuis en/of wonen in het werkgebied van het ziekenhuis. Twee leden hebben een Joodse achtergrond. Binnen de cliëntenraad is een mix van kennis en kwaliteiten op het gebied van financiën, bedrijfskunde, verpleegkunde en medische zorg en de joodse identiteit. De cliëntenraad komt in beginsel tien keer per jaar bij elkaar. Daarnaast heeft de cliëntenraad zeer regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, dan wel met andere functionarissen van het ziekenhuis.

Een ambtelijk secretaris, alsmede een juridisch medewerker van het ziekenhuis, ondersteunen de cliëntenraad bij zijn werkzaamheden.

De cliëntenraad buigt zich over onderwerpen zoals:

  • de kwaliteit van de geboden zorg
  • de veiligheid en hygiëne
  • de facilitaire diensten en voeding
  • de communicatie met patiënten
  • de organisatie
  • de financiële positie
  • de joodse identiteit

De taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn conform de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen, uitgewerkt in een medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement.

Om op de hoogte te worden gehouden van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen in het ziekenhuis, onderhoudt de cliëntenraad contacten van verschillende aard in het ziekenhuis. Ook participeert de cliëntenraad in verschillende commissies. Daarnaast verstrekt de Raad van Bestuur verschillende (periodieke) rapportages en verslagen aan de cliëntenraad.

Tot slot tracht de cliëntenraad door middel van de uitkomsten van onderzoeken naar patiënttevredenheid en contacten met patiënten een beeld te krijgen van de wensen van cliënten.

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten op het gebied van medische zorg. Hiertoe wordt verwezen naar de klachtenregeling van het ziekenhuis.

De cliëntenraad is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) in Utrecht. Via periodieke publicaties, themabijeenkomsten en cursussen houdt het LSR cliëntenraden op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en medezeggenschap. Indien noodzakelijk kan de cliëntenraad gebruik maken van de expertise van het LSR.

Informatieverstrekking aan cliënten

Jaarlijks legt de cliëntenraad door middel van het jaarverslag verantwoording af over de verrichte werkzaamheden. Ook brengt de cliëntenraad periodiek nieuwsbrieven uit, waarin de belangrijkste onderwerpen, ontwikkelingen en uitgebrachte adviezen worden vermeld.

Jaarverslagen en publicaties
Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].