Regelmatig worden specialisten van Ziekenhuis Amstelland benaderd omtrent het afgeven van een medische verklaring. Voorbeelden: verklaringen voor annuleringen van reizen, hulpmiddelen, kilometervergoedingen, woonruimtes, parkeervergunningen, enzovoorts.

 

Behandelend specialisten van Ziekenhuis Amstelland geven, in overeenstemming met de regels van de KNMG (de beroepsorganistatie voor artsen), géén ‘geneeskundige of medische verklaring ’ af. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.

Toelichting

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:

  • De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
  • Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Als u verklaart dat u ziek bent, moet de instantie die een verklaring vraagt, dat geloven. Dit moet in principe afdoende zijn. Als de vragende instantie u niet gelooft, moet die instantie een onafhankelijke arts (niet een behandelaar) aanwijzen om te beoordelen of uw verhaal klopt. De beoordelend arts moet u dan onderzoeken (evt. alleen met schriftelijke vragen). Soms heeft die beoordelend arts, meestal medisch adviseur genoemd, informatie nodig van uw behandelend arts. De beoordelend arts (dus niet de instantie) mag dan (met uw toestemming) informatie bij uw behandelend arts (bijvoorbeeld uw huisarts) opvragen. Er mag alleen feitelijke informatie worden opgevraagd.

Wat kunt u nu nog doen?

  • U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen, enzovoorts) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.
  • U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Weigeringsbrief

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbrief’ opgesteld. Deze tekst is terug te vinden in de folder ‘Geneeskundige verklaring’.