Het sterftecijfer in ziekenhuizen wordt weergegeven als de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) een indicator om sterfte in ziekenhuizen te vergelijken met het landelijk gemiddelde, waarbij rekening is gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen. Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die statistisch significant hoger is dan 100, dan betekent dit dat er in het ziekenhuis meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan mag worden verwacht.

HSMR 2022
Het sterftecijfer van Ziekenhuis Amstelland in 2022 bedraagt 82; met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 70-97. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor 2022 statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2022 van 67 tot 120.

HSMR 2020-2022
Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van Ziekenhuis Amstelland over de periode 2020-2022 is 83. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 76-92. Dat betekent dat de HSMR van Ziekenhuis Amstelland voor de genoemde periode statistisch significant lager is dan het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in deze periode van 71 tot 124.

Periode

Aantal opnamen

Aantal sterfgevallen

Verwacht aantal sterfgevallen

HSMR

95% betrouwbaarheids interval

2020 10.350 143 185 77 65-91
2021 10.309 166 183 91 77-106
2022 9.047 145 176 82 70-97
2020-2022 29.507 454 544 83 76-92

SMR
Voor 157 diagnosegroepen is een diagnosespecifiek sterftecijfer (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. Ziekenhuis Amstelland publiceert de cijfers per diagnosegroep over 2022 in de vorm van een vooraf vastgesteld schema, dat voor alle ziekenhuizen in Nederland geldt.

Wilt u meer weten over de (H)SMR?