Ziekenhuis Amstelland ervaart geen hinder van de wereldwijde computerstoring. Wij voorzien u graag zoals gebruikelijk van onze zorg.

Ziekenhuis Amstelland wil zich goed voorbereiden op de toekomst. De afgelopen jaren is er binnen het ziekenhuis hard gewerkt aan een sterke positie en haar missie om een ziekenhuis te zijn dat aangenaam dichtbij is én voelt. Dat doen we samen met onze zorgpartners en samen met onze medewerkers.

Samen zorgen voor de toekomst

De toekomst van de zorgsector brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals een landelijk personeelstekort en stijgende zorgkosten. De digitalisering van zorg biedt kansen, maar vraagt ook om een aanpassing van de manier waarop we onze zorg aanbieden. Dat vraagt ook om een andere instelling van de patiënt. We zijn in gesprek met onze patiënten, verwijzers en regionale partners om deze toekomstbestendige zorg vorm te geven. Samen zorgen we ervoor dat we de beste zorg blijven bieden in de toekomst.

Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Het akkoord is er om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor de medisch-specialistische zorg worden belangrijke afspraken gemaakt om de uitdagingen van de stijgende zorgvraag aan te gaan. Deze gaan over de best passende zorg voor de patiënt, het behoud van medewerkers en de samenwerking tussen zorgaanbieders. De landelijke strategische koers van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen sluit hierop aan. In de koers richting 2030 wordt nadrukkelijk verantwoordelijkheid genomen en eigenaarschap getoond om goede zorg in de regio toegankelijk te houden, waar nodig verbindend te verwijzen en op duurzame wijze met mensen en middelen om te gaan.

De toekomst van Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland is een regionaal ziekenhuis waar kwalitatief goede en doelmatige zorg geleverd wordt. We zijn sterk in het leveren van tweedelijnszorg, zorg waar je een verwijzing voor nodig hebt. In de directe regio is er sprake van vergrijzing en een groeiende vraag naar geboortezorg en zorg voor jonge kinderen. Door samen te werken kan de tweedelijns functie worden versterkt, dit doen we met de omliggende ziekenhuizen, huisartsen, andere verwijzers en (ouderen)zorg instellingen. Zo zorgen we er voor dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Patiëntenparticipatie en de kwaliteit en veiligheid van onze zorg zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Binnen het ziekenhuis loopt er een grootschalig verbeterprogramma, genaamd Samen Beter.  Middels dit programma hebben we duidelijke doelen gesteld voor een financieel stabiele situatie en het leveren van de beste zorg op een efficiënte manier. Alle medewerkers van Ziekenhuis Amstelland worden uitgenodigd mee te denken in het waarmaken van onze ambities.

Eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorg

Samen met de huisartsen kijken we welke zorg voor patiënten het beste in de eerste lijn, bij de huisarts, kan worden geboden. We verbreden de mogelijkheden voor zorg door meer zorg aan huis te bieden en huisartsen te ondersteunen met advies van specialisten. Er is nauw contact en er wordt kennis en expertise gedeeld, op dagelijkse basis maar ook door het vormen van een gezamenlijke visie op de toekomst.

Met de derde lijn, de academische ziekenhuizen, is er ook een nauwe samenwerking. Zo is er in december 2018 een samenwerking gestart met Amsterdam UMC en de zorgverzekeraars, om de zorg te herschikken waar nodig. Een academisch ziekenhuis is gespecialiseerd in complexere zorg en Ziekenhuis Amstelland heeft veel ervaring in reguliere zorg. We versterken elkaar door patiënten van elkaar over te nemen zodat zij de zorg op de juiste plek krijgen. Op deze manier kunnen we onze rol in de tweedelijnszorg aanscherpen, bieden we betere zorg en verkorten we de wachttijden.

Fit for the Future

Ziekenhuis Amstelland heeft in samenwerking met regionale partners het transformatieplan Fit for the Future ingediend. Een plan waarin duidelijk omschreven wordt hoe wij gezamenlijk in de regio toekomstbestendige zorg mogelijk maken.

Dit plan ligt nu ter goedkeuring bij de zorgverzekeraars. Na goedkeuring worden er vanuit het Integraal Zorgakkoord gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Deze gelden mogen worden ingezet om de noodzakelijke zorgtransformatie in de regio te realiseren en te versnellen.

Een toelichting van Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland: “We willen ruimte creëren voor zorgprofessionals, zodat zij de groeiende zorgvraag in de komende jaren kunnen opvangen zonder in te leveren op kwaliteit, en dit alles binnen de bestaande ruimte van ons zorgvastgoed. Dit is van cruciaal belang in een arbeidsmarkt die al onder druk staat en waarin de vraag naar zorgprofessionals naar verwachting nog verder zal toenemen. In onze regio ervaren we een hoge instroom van ouderen op de spoedeisende hulp en er wordt veel laagcomplexe zorg verleend in een kostbare hoog-complexe universitaire setting. Dit vraagt om doordachte keuzes en een vernieuwde, slimmere manier van organiseren en werken. Wij staan klaar om te beginnen aan een transformatie die het hele ziekenhuis behelst en substantiële impact gaat hebben.

Om de transformatie richting de toekomst te kunnen maken, werken we samen met Amsterdam UMC, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelring, Amstelland Zorg, Brentano, Huisartsenpost Amstelland en Huisartsen Coöperatie Amstelland. Om anders te kunnen samenwerken zetten we gezamenlijk de juiste kaders uit. Hier hebben we al een jarenlange traditie in waar we ook nu nadrukkelijk op terugvallen. “