Patiënten hebben unieke kennis en ervaringen die kunnen bijdragen aan betere zorg. Door hen actief en systematisch te betrekken kunnen zij een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de veiligheid. De afgelopen jaren heeft Ziekenhuis Amstelland hier al de eerste stappen voor gezet. Zo geeft de Cliëntenraad input op het patiëntveiligheidsbeleid, kunnen klachten en verbetersuggesties eenvoudig gemeld worden via de website en vinden er doorlopend patiënttevredenheidsonderzoeken plaats.

 

Van groot belang is hierbij het multidisciplinaire gesprek, zowel tussen de professionals onderling en met de patiënt. Door de patiënt te betrekken bij zijn of haar behandeling en tijd te maken voor een echt goed gesprek, worden minder fouten gemaakt, sluit de zorg meer aan op de patiënt en zal de kwaliteit van zorg omhoog gaan. De komende jaren zal de rol van de patiënt in het zorgproces verder worden uitgebreid.

Een visiedocument patiëntparticipatie is opgesteld met daarin de missie en visie omtrent patiëntparticipatie van Ziekenhuis Amstelland.