Door de fusie in 1978 tussen het Nicolaas Tulp ziekenhuis en de Amsterdamse Centrale Israëlietische Ziekenverpleging heeft het ziekenhuis een voor West Europa unieke Joodse vleugel. De Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging heeft ten doel om de Joods Identiteit binnen Ziekenhuis Amstelland te waarborgen en faciliteren

Remember the past

Rond 1900 waren er in Amsterdam twee Joodse ziekenhuizen, het Nederlands Israëlietisch Ziekenhuis (NIZ) en het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis (PIZ). Op initiatief van keel-, neus- en oorarts dr. A.S. Jacobson, is in het jaar 1911 de Vereniging Centrale Israëlietisch Ziekenverpleging (Vereniging CIZ) opgericht. Het doel was een particulier ziekenhuis te exploiteren voornamelijk voor de beter gesitueerde joden, die zich in een vertrouwde Joodse omgeving en volgens de Joodse ritus wilden laten verplegen. En zo werd 5 jaar later in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam in 1916, aan de rand van de stad de CIZ geopend. In een artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 18 november 1949 wordt de beslissing om tot één joods ziekenhuis te komen omschreven, waarbij om louter praktische reden voor de CIZ is gekozen. In 1958 heeft er een uitgebreide nieuwbouw plaats gevonden om aan de behoefte van extra bedden te voldoen.

In 1971 startte de fusiegesprekken met het Nicolaas Tulp ziekenhuis (nu: Ziekenhuis Amstelland), waarbij ook werd overeengekomen, dat er een aparte Joodse vleugel met 70 bedden zou komen, waar de Joodse ritus gehandhaafd zou blijven. Op dinsdag 9 mei 1978 startte de Joodse CIZ-vleugel in Amstelveen.

Live the present

Sinds de start van de Joodse vleugel tot vandaag de dag is onder meer door de aanwezigheid van de afdeling Joodse zaken veel aandacht besteed aan allerlei zaken rondom de Joodse identiteit van de CIZ-vleugel. De vereniging CIZ, gesteund door een ruime achterban aan leden, heeft in al die jaren altijd nauw en zeer prettig samengewerkt met de verschillende directies van het ziekenhuis. Bij de ingrijpende verbouwingen in het totale ziekenhuis is veelvuldig overleg geweest om de doelstelling van de CIZ zo optimaal mogelijk te waarborgen. De aanwezigheid van de Joodse vleugels geeft het huidige ziekenhuis namelijk ook een extra en unieke onderscheidende positie.

In geheel West-Europa is geen ander joods ziekenhuis te vinden. Zelfs niet in steden als Londen en Parijs waar een aanzienlijke grotere Joodse gemeenschap leeft. De Joodse gemeenschap rondom het ziekenhuis is vanwege de Joodse vleugel en de aanwezigheid van een sjoel (synagoge met wekelijkse diensten én op alle Joodse feestdagen) in de jaren 1978 tot heden enorm toegenomen. Vele Joodse vrijwilligers oplopend tot ongeveer 100 personen tonen hun intense betrokkenheid bij dit ziekenhuis en dragen blijvend bij aan een verankering van de Joodse identiteit.

Trust the future

De huidige Raad van Bestuur zet zich, binnen de mogelijkheden van een regionaal ziekenhuis, maximaal in om de toekomst van de CIZ te waarborgen. Het huidige dagelijks bestuur van de vereniging CIZ is de laatste jaren sterk verjongd en werkt intensief op vele fronten actief mee. De doelstellingen afgesproken bij de oprichting van de Vereniging CIZ in het jaar 1911 worden maximaal gehonoreerd. Joodse patiënten worden in een vertrouwde omgeving verzorgd en verpleegd door deskundige specialisten en verplegend personeel met extra kennis van de Joodse identiteit.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de CIZ richt zich op:

  • Het controleren van de eerder gemaakte afspraken in de beginselovereenkomst tussen de vereniging en Ziekenhuis Amstelland voor het behouden van de Joodse identiteit binnen het ziekenhuis.
  • Het actief meedenken en faciliteren van de Joodse identiteit in een veranderende intra- en extramurale zorg. 
    Alle activiteiten moeten er op gericht zijn dat de Joodse identiteit behouden dan wel verstevigd wordt binnen Ziekenhuis Amstelland in nauw overleg en samenwerking met de directie in het belang van de Joodse patiënten binnen het ziekenhuis.

 

Evy Hochheimer Voorzitter
Coen Abram Penningmeester
Shirly Smeels-de Haas Secretaris
Elisheva van den Brink Lid
Nienke Kok-Krant Lid
Jaron Weijel Lid
Vacature Lid
Werving van gelden

De middelen van de vereniging worden gevormd door de bijdragen van de leden verschuldigd krachtens de statuten, alsmede door andere baten.

Beschikking over het vermogen

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Waarbij de onafhankelijke besluitvorming moet zijn gewaarborgd. Ieder lid heeft slechts 1 stem. Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag op. In de Algemene ledenvergadering legt het bestuur de jaarrekening ter vaststelling over aan de vergadering. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders.
Het vermogen wordt besteed aan activiteiten ter bevordering en behoud van de Joodse identiteit binnen Ziekenhuis Amstelland. De activiteiten en bestede middelen worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering welke uiterlijk 30 juni van ieder jaar plaatsvindt.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de bestuurs- dan wel commissieleden zijn onbezoldigd. Een eventuele vergoeding blijft onder de belastingvrije voet voor vergoedingen aan vrijwilligers zoals vastgesteld door de rijksoverheid. De Vereniging heeft een ANBI-status, waardoor giften aan de vereniging aftrekbaar zijn van de belasting.

Jaarverslagen en publicaties

Statuten
De officiële statuten van de Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging zijn hier in te zien.

Jaarverslag
De Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging doet jaarlijks verslag van haar activiteiten in een jaarverslag.

Contactgegevens

Bezoeklocatie: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen
Postadres: Ziekenhuis Amstelland, Vereniging CIZ, Postbus 126, POB 328, 1180 AM Amstelveen
E-mail: [email protected]

Fiscale gegevens en Kamer van Koophandel

Fiscaal nummer 8160.63.217
KvK-nummer: 40531792
RSIN-of ANBI-nummer: 816063217