Ziekenhuis Amstelland vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. De medewerkers en de specialisten van ons ziekenhuis streven ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kunnen er dingen misgaan of anders lopen dan u had verwacht. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons ziekenhuis verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Wij stellen het op prijs als u ons wilt laten weten waar u niet tevreden over bent. Zo kan er naar een oplossing gezocht worden en een herhaling van klachten worden voorkomen. Daarnaast biedt het ons de kans de kwaliteit van de zorg te verbeteren zodat wij u en andere patiënten in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent

Als u een klacht heeft, kunt u deze het best bespreken met de betrokken zorgverlener, medewerker of diens leidinggevende. Een gesprek werkt vaak verhelderend en kan zo mogelijk uw ontevredenheid wegnemen. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om een dergelijk gesprek aan te gaan, neem dan contact op met onze  klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris stelt zich neutraal op, zonder oordeel en werkt op basis van vertrouwelijkheid. Zij zal met u bekijken en u informeren op welke wijze uw klacht het beste behandeld kan worden.

Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • U kunt uw klacht alleen ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris als u een reactie van de betrokkene(n) niet op prijs stelt. De klachtenfunctionaris brengt de klacht vervolgens onder de aandacht van de betrokkene(n) en registreert de klacht in een centraal systeem. Zo kunnen trends zichtbaar worden waarop indien nodig maatregelen genomen kunnen worden.
 • De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. Zij legt uw klacht in uw bewoordingen voor aan de betrokken medewerker of specialist. Ze kan uw klacht bespreken of een schriftelijke reactie vragen.
  o Deze reactie kan ze vervolgens telefonisch aan u overbrengen.
  o Een andere mogelijkheid is dat de betrokkene(n) rechtstreeks contact met u opnemen om de klacht met u te bespreken.
  o Ook kunt u vragen om een schriftelijke reactie van de betrokkene(n).
  o De klachtenbemiddelaar organiseert een gesprek tussen u en de betrokkene(n), waar zij als onpartijdige gespreksleider bij aanwezig is.

Als u hierna niet tevreden bent en verder stappen wenst te ondernemen, kan de klachtenfunctionaris u over de verdere mogelijkheden informeren en de klacht, indien nodig met hulp van de klachtenfunctionaris bij de formulering, doorsturen naar de klachtenadviescommissie.

Waarover klacht indienen

U kunt een klacht indienen over alle gedragingen die door zorgverleners en overige medewerkers van Ziekenhuis Amstelland in het kader van de zorgverlening jegens u zijn gedaan en waar u ontevreden over bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, informatievoorziening, organisatie van de zorg en/of telefonische bereikbaarheid.

Klachten over Reade (revalidatie, reumatologie), Atalmedial (laboratorium), Amstelland Fysiotherapie of de Huisartsenpost vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ziekenhuis Amstelland en kunt u direct bij de desbetreffende organisatie indienen.

Wie kan een klacht indienen

Als patiënt van Ziekenhuis Amstelland kun u een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen nadat u hen hiertoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht telefonisch, per e-mail of schriftelijk bij de klachtenfunctionaris indienen. Na ontvangst zal de klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uw wensen ten aanzien van de verdere aanpak van de klacht kunt u dan bespreken. De klachtenfunctionaris heeft de plicht tot geheimhouding.

 • Bij voorkeur via het formulier. Na verzending komt uw bericht binnen bij de klachtenfunctionaris.
 • Telefoon: 020-755 6339 / E-mail: [email protected] / Post: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen

Kosten
De klachtenprocedure van Ziekenhuis Amstelland is voor de klager kosteloos. Indien u zich laat bijstaan door een professionele adviseur, komen die eventuele kosten voor uw eigen rekening.

De klachtenadviescommissie

Formeel standpunt ziekenhuis

Het is mogelijk dat de behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris en de stappen die zijn gezet uw onvrede niet heeft weggenomen of dat u direct een onafhankelijk onderzoek en een formeel standpunt van het ziekenhuis inzake uw klacht wenst.

Door de Raad van bestuur is een klachtenadviescommissie ingesteld die onderzoek doet naar uw klacht op grond van hoor-en wederhoor en hetgeen is vastgelegd in het medisch dossier. De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke commissie. De commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Na afloop van het onderzoek adviseert de klachtenadviescommissie de Raad van Bestuur over de gegrond- danwel ongegrondheid van uw klacht, eventueel voorzien van een aanbeveling. De Raad van Bestuur  neemt op grond hiervan een formele beslissing over uw klacht en stuurt deze beslissing schriftelijk, vergezeld van het gemotiveerde advies van de klachtenadviescommissie aan u en aan de aangeklaagde.

Wanneer u uw klacht wilt voorleggen aan de klachtenadviescommissie, kunt u deze schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Zij zal deze doorsturen naar de klachtenadviescommissie.

Geschilleninstantie

Indien uw klacht na behandeling door de klachtenadviescommissie niet naar uw tevredenheid is opgelost of als u van mening bent schade te hebben geleden kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen. De Geschillencommissie is bevoegd een verzoek tot schadevergoeding toe te kennen tot een bedrag van € 25.000,-.

U kunt uw brief richten aan: Geschillencommissie Zorg Postbus 90600 2509 LP Den Haag Telefoonnummer: 070-310 53 80 open op werkdagen van 9.00-17.00 uur. www.degeschillencommissiezorg.nl

Voor verdere informatie over de behandeling van uw klacht door de Geschillencommissie en het te betalen griffiegeld verwijzen wij u naar de website van de Geschillencommissie Zorg.

Aansprakelijkstelling

Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden door een tekortkoming in de zorgverlening kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. U kunt uw schriftelijke aansprakelijkstelling waarin u aangeeft waarom u van mening bent schade te hebben geleden richten aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

e-mailadres: [email protected]
Postadres: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen

Een aansprakelijk stelling op medisch gebied zal worden doorgestuurd naar onze aansprakelijkheidsverzekeraar Medirisk. Medirisk heeft de procedure rondom het proces van een claim overzichtelijk in beeld gebracht en verduidelijkt met filmpjes. U kunt dit raadplegen op de website van Medirisk.

Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging van eigendommen.