Uitgangspunten

In beginsel geldt het beroepsgeheim van de arts ook na overlijden van de patiënt. Het recht op inzage is een hoogstpersoonlijk recht, dat ook na het overlijden beschermd dient te worden. Dit betekent dat nabestaanden geen inzage in het dossier kunnen krijgen, met uitzondering van de onderstaande situaties:

  • expliciete toestemming: wanneer de overledene bij leven toestemming heeft gegeven voor het inzien van zijn dossier na overlijden, mag inzage worden gegeven aan de aangewezene(n)
  • wanneer een vertegenwoordiger of nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident heeft ontvangen.
  • wanneer iemand een zwaarwegend belang heeft en inzage of afgifte van gegevens uit het dossier van de overledene noodzakelijk is om dit belang te behartigen.
  • wanneer een patiënt jonger dan 16 jaar is overleden, ontvangt degene met gezag desgevraagd inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van de overledene, tenzij de patiënt 12 jaar of ouder was en is vastgelegd dat deze inzage niet wenst.