Op deze pagina vindt u informatie over de klachtenopvang in Ziekenhuis Amstelland. Deze is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Ziekenhuis Amstelland vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en dienstverlening. De medewerkers en de specialisten van ons ziekenhuis streven ernaar om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan er iets misgaan of anders lopen dan u had verwacht.

Dat kan aanleiding geven tot een vraag, verbetersuggestie of een klacht. Wij stellen het op prijs als u ons wilt laten weten waar u niet tevreden over bent. Zo kan er naar een oplossing gezocht worden en herhaling van klachten worden voorkomen. Bovendien geeft u ons dan de kans om de zorg te verbeteren.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Als u een klacht heeft, kunt u deze het beste bespreken met de betrokken zorgverlener, medewerker of diens leidinggevende. Een open gesprek werkt vaak verhelderend en kan soms ontevredenheid wegnemen. Als u niet tevreden bent met de uitkomst van het gesprek, kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen. Dit kan ook als u uw klacht liever eerst met iemand anders dan de direct betrokkene(n) of leidinggevende bespreekt. U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk, per e-mail sturen. Maar het liefst via het klachtenformulier op de website van Ziekenhuis Amstelland.

De klachtenfunctionaris

Als u uw klacht heeft ingediend, zal de klachtenfunctionaris zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw wensen ten aanzien van de verdere aanpak te bespreken.

Omdat het gaat om uw ervaringen in het ziekenhuis, is het belangrijk dat de klacht in uw bewoordingen wordt overgebracht aan betrokkene(n). Afhankelijk van de aard van de klacht en uw eigen wensen, neemt de klachtenfunctionaris de klacht zelf in behandeling of stuurt deze door naar de klachtenadviescommissie.
U kunt in vertrouwen met de klachtenfunctionaris overleggen. Deze heeft een onafhankelijke werkwijze en is door de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg gewaarborgd. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. Uw wens met betrekking tot de klacht is leidend.

Wat doet de klachtenfunctionaris met uw klacht?

Afhankelijk van wat u wilt bereiken, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • U kunt uw klacht alleen ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris. U vindt een reactie van de betrokkene(n) niet nodig. De klachtenfunctionaris brengt de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n) en registreert de klacht in een centraal systeem. Zo kunnen trends zichtbaar worden waarop zo nodig maatregelen genomen kunnen worden.
  • De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. Deze bespreekt uw klacht in uw bewoordingen met de betrokken medewerker of specialist of vragen om een schriftelijke reactie. De reactie wordt vervolgens telefonisch aan u overbrengen.
  • De betrokkene(n) nemen rechtstreeks contact met u op om de klacht met u te bespreken. U kunt ook vragen om een schriftelijke reactie van de betrokkene(n).
  • De klachtenfunctionaris organiseert een gesprek tussen u en de betrokkene(n), waarbij de klachtenfunctionaris als onpartijdige gespreksleider aanwezig is.

Als u hierna niet tevreden bent en verdere stappen wil nemen, kan de klachtenfunctionaris u over de verdere mogelijkheden informeren. Als u dit wenst kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het helder formuleren van uw klacht.

De Klachtenadviescommissie

De klachtenadviescommissie heeft tot taak uw klacht te behandelen en onderzoekt deze volgens een formeel vastgelegde, schriftelijke procedure. De klachtenadviescommissie adviseert de Raad van Bestuur over een oordeel en de gegrondheid van uw klacht en doet soms een aanbeveling. De Raad van Bestuur stuurt dit oordeel aan u en aan de betrokken medewerker(s) of specialist(en).
Wanneer u uw klacht wilt voorleggen aan de Klachtenadviescommissie, kunt u deze schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Deze bespreekt met u de verdere procedure.

De Klachtenadviescommissie is een onafhankelijke commissie. De commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht.

Geschilleninstantie

Indien uw klacht na behandeling door de Klachtenadviescommissie niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg. Ziekenhuis Amstelland is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze commissie behandelt ook claims tot een bedrag van € 25.000,-.

U kunt uw brief richten aan: Geschillencommissie Zorg Postbus 90600 2509 LP Den Haag Telefoonnummer: 070-310 53 80 open op werkdagen van 9.00-17.00 uur. www.degeschillencommissiezorg.nl

Aansprakelijkstelling

Wanneer u meent schade te hebben geleden door toedoen van het handelen of nalaten van handelen door de specialisten of medewerkers van het ziekenhuis, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. U kunt de aansprakelijkheidstelling schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland.
Bij een aansprakelijkstelling op medisch gebied zal Ziekenhuis Amstelland zijn verzekeraar Medirisk vragen om de aansprakelijkstelling in behandeling te nemen. Op de site van Medirisk, vindt u informatie over hoe deze procedure in zijn werk gaat. Ook de klachtenfunctionaris kan u hierover inlichten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging van eigendommen.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

  • Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur
  • Telefoon: 020 755 6339
  • E-mail: [email protected]

Postadressen

  • Ziekenhuis Amstelland t.a.v. klachtenfunctionaris, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen
  • Ziekenhuis Amstelland t.a.v. Raad van Bestuur, Antwoordnummer 191, 1180 VB Amstelveen