Onze website wordt op het moment vernieuwd. Mist u informatie of heeft u een verbetersuggestie? Wij horen het graag.

Ons doel

De stichting heeft als doel het in bewaring nemen, administreren en beheren van gelden welke door Stichting Ziekenhuis Amstelland (“SZA”) en de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (“CIZ”) ter beschikking van de Stichting zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij overeenkomst daartoe aangewezen, danwel vrijwillig daartoe bestemde aan SZA respectievelijk CIZ opgekomen of nog opkomende erfstellingen, legaten en schenkingen. Meer in het bijzonder heeft de CIZ het vermogen afkomstig van de nalatenschappen van mevrouw Moerel en mejuffrouw Stoppelman ter beschikking gesteld aan de stichting. De met dit laatstgenoemde vermogen te behalen opbrengsten kunnen worden benut voor de financiering van specifieke projecten binnen SZA. Deze specifieke projecten dienen als doel te hebben: de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen SZA.

De stichting keert geld uit ten behoeve van projectaanvragen, die vallen onder de doelstelling van de stichting. De aanvraag kunnen zowel van individuen als van stichtingen zoals SZA zelf of van andere rechtspersonen afkomstig zijn.

Werving van gelden

De middelen van de stichting worden gevormd door nalatenschappen.

Beschikking over het vermogen

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vier personen, waarvan twee personen worden afgevaardigd door SZA en twee personen door CIZ. In beginsel worden alle besluiten genomen met consensus van alle in functie zijnde bestuursleden. Indien dat niet mogelijk blijkt, worden de besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft 1 stem.

De door de CIZ in de stichting ingebrachte vermogens zullen als stamkapitaal intact blijven. De met deze vermogens te behalen opbrengsten worden besteed aan financiering van projecten die de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen SZA tot doel hebben.

Beloningsbeleid

De stichting kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de bestuursleden zijn onbezoldigd. Een eventuele vergoeding blijft onder de belastingvrije voet voor vergoedingen aan vrijwilligers zoals vastgesteld door de rijksoverheid.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit twee afgevaardigden namens de Stichting Ziekenhuis Amstelland en twee afgevaardigden namens de Vereniging CIZ.

Daarnaast heeft Ziekenhuis Amstelland een commissie die actief bezig is om de Joodse identiteit te bevorderen maar ook duidelijk(er) zichtbaar te maken in het ziekenhuis. Daarom is ook subsidie gevraagd en gekregen voor een glazen paneel waarin een permanente foto-expositie over het 100-jarig bestaan van de Vereniging CIZ kan worden geplaatst. Deze fantastische fotowand is in het Ziekenhuis opgehangen en is officieel geopend door burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen.

Praktische informatie

 • Samenstelling bestuur

  Vacature Voorzitter SZA
  Dhr. C. Abram Secretaris CIZ
  Dhr. P.J. Steman Penningmeester SZA
  Mw. E.S. Hochheimer Lid CIZ
 • Contactgegevens

  Stichting Fonds SZA/CIZ
  Laan van de Helende Meesters 8
  1186 AM Amstelveen
  Postbus 328
  1180 AH Amstelveen
  E-mail: [email protected]

 • Fiscale gegevens en Kamer van Koophandel

  Het fiscale nummer van de Stichting Fonds SZA/CIZ is  816051197.
  Het KvK nummer van Stichting Fonds SZA/CIZ is 41202950. 

 • Jaarverslagen en publicaties

  Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag op.

  De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. De projecten en de daarvoor aangewende middelen worden jaarlijks beschreven in de jaarrekening:

  Het vermogen van de stichting wordt voor 2/3 beheerd door ABN AMRO Mees Pierson via een Duurzaam Beleggen Mandaat. Het resterende gedeelte staat op een depositorekening eveneens bij ABN AMRO. Het beleggingsprofiel is defensief, met de volgende onderverdeling naar vermogenscategorieën:

  • Aandelen 25,5%
  • Obligaties 45,5%
  • Alternatieve beleggingen 9,1%
  • Liquiditeiten 20%

  Doel is het vermogen op peil te houden onder aftrek van de uitkeringen voor projecten ter verwezenlijking en behoud van de Joodse identiteit binnen SZA.

 • Subsidie aanvraag voor projecten waarborgen en faciliteren Joodse Identiteit Ziekenhuis Amstelland

  Van particulieren tot instellingen, een ieder kan bij het Fonds een subsidie aanvraag indienen voor financiering van projecten die binnen het doel van het Fonds vallen, d.w.z. projecten die bijdragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit in Ziekenhuis Amstelland. U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en de benodigde stukken (indien van toepassing) bij te voegen. Voor nadere toelichting kunt u hier ook het uitkeringsreglement inzien.
  U kunt ook kiezen om het aanvraagformulier te downloaden en uit te draaien. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar :

  Stichting Fonds SZA/CIZ
  Laan van de Helende Meesters 8
  1186 AM Amstelveen
  Postbus 328
  1180 AH Amstelveen
  e-mail: [email protected]