Medisch Ethische Commissie (MEC)

De Medisch Ethische Commissie (MEC) adviseert de Raad van Bestuur op het gebied van interne, ethische vraagstukken over onderzoek, behandeling en verzorging van patiënten (bijvoorbeeld over aspecten rond terminale zorg) en medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten of patiëntgegevens van Ziekenhuis Amstelland waaraan medisch specialisten of andere ziekenhuismedewerkers willen gaan deelnemen op basis van een onderzoeksprotocol.

Bij toetsing van het betreffende onderzoeksprotocol (en in het daaropvolgend advies aan de Raad van Bestuur) beperkt de MEC zich tot de lokale uitvoerbaarheid in en de gevolgen voor dit ziekenhuis en de patiënteninformatie.

Wanneer mag een onderzoek starten?
Overigens mag een onderzoek in dit ziekenhuis pas gestart worden, nadat de Medisch Ethische Commissie een positief advies aan de Raad van bestuur heeft gegeven en de Raad van Bestuur toestemming heeft verleend maar ook pas nadat de centraal toetsende METC (extern) zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met deelname alhier.

Samenstelling

 • Dhr. P. de Graaf, Ziekenhuisapotheker (voorzitter)
 • Dhr. J. de Vries, Orthopeed
 • Dhr. F. Broeyer, Cardioloog
 • Mw. A. van den Berge - Geudeke, Geestelijk verzorger
 • T. Bosman, Lid Cliëntenraad
 • Mw. J. van der Graaf, Verpleegkundig Specialist Oncologie
 • Mw. J. Paap, Secretaresse Zorg (secretaris)

Documenten aanleveren
U kunt documenten digitaal, een papieren versie is niet nodig, aanleveren via mec@zha.nl. Naast de officiële documenten (zie checklist) hebben wij van de lokale onderzoeker ook nog drie interne documenten nodig. Verder ontvangen wij graag:

 • de beoogde start- en einddatum van het onderzoek
 • naam lokale onderzoeker

Contracten
Contracten worden beoordeeld door de Raad van Bestuur, eventueel in overleg met de jurist van het ziekenhuis.

Proefpersonenverzekering
De MEC kan een proefpersonenverzekering afsluiten op het verzoek van de eindverantwoordelijk onderzoeker (staflid Ziekenhuis Amstelland). Daarvoor is nodig:

 • Positief oordeel METC met Ziekenhuis Amstelland als deelnemend centrum.
 • Toestemming van de Raad van Bestuur voor de uitvoering van het onderzoek.

De eindverantwoordelijk onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een proefpersonenverzekering bij de MEC.

Einddatum onderzoek
De onderzoeker meldt de datum van beëindiging van het onderzoek bij de MEC. Dit is onder andere van belang voor het beëindigen van de proefpersonenverzekering bij de verzekeraar. De onderzoeker stuurt een onderzoeksrapport na afsluiting van de studie toe aan mec@zha.nl.

Behandeling in de MEC-vergadering
Het onderzoek wordt, na ontvangst van alle benodigde documenten, behandeld in de eerstvolgende MEC-vergadering. De MEC vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Wellicht heeft de MEC na haar vergadering nog een aantal vragen aan de onderzoeker, die altijd schriftelijk worden gesteld. Indien er geen bezwaar is wordt de studie voor akkoord aangeboden aan de Raad van Bestuur.

Contactgegevens
Je kunt contact opnemen met de Medisch Ethische Commissie via mec@zha.nl.