Het medisch dossier na overlijden

In beginsel geldt het beroepsgeheim van de arts ook na overlijden van de patiënt. Het recht op inzage is een hoogstpersoonlijk recht, dat ook na het overlijden beschermd dient te worden. Dit betekent dat nabestaanden geen inzage in het dossier kunnen krijgen, met uitzondering van de onderstaande situaties:

  • expliciete toestemming: wanneer de overledene bij leven toestemming heeft gegeven voor het inzien van zijn dossier na overlijden, mag inzage worden gegeven aan de aangewezene(n).
  • veronderstelde toestemming: de arts mag inzage geven in de relevante medische gegevens wanneer hij de overtuiging heeft dat de overledene bij leven hiertoe geen bezwaar zou hebben gehad. Er kan alleen van veronderstelde toestemming worden uitgegaan als nabestaanden een (rechtmatig) belang bij inzage hebben. De arts die bij de behandeling betrokken is geweest of het medisch afdelingshoofd, beslist of de toelichting voldoende is om het beroepsgeheim na het overlijden van de patiënt te doorbreken.