Bestuur en beleid

Het bestuur van het Fonds bestaat uit twee afgevaardigden namens de Stichting Ziekenhuis Amstelland en twee afgevaardigden namens de Vereniging CIZ.

SAMENSTELLING BESTUUR per 22-10-2018

Mw. M.I. Verstappen Voorzitter SZA
Dhr. C. Abram Secretaris CIZ
Dhr. P.J. Steman Penningmeester SZA
Dhr. R.J.M. Blocq Lid CIZ

 

Beleidsplan

Doelstelling
De stichting heeft als doel het in bewaring nemen, administreren en beheren van gelden welke door Stichting Ziekenhuis Amstelland (“SZA”) en de Vereniging Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (“CIZ”) ter beschikking van de Stichting zijn gesteld en welke afkomstig zijn van bij overeenkomst daartoe aangewezen, danwel vrijwillig daartoe bestemde aan SZA respectievelijk CIZ opgekomen of nog opkomende erfstellingen, legaten en schenkingen. Meer in het bijzonder heeft de CIZ het vermogen afkomstig van de nalatenschappen van mevrouw Moerel en mejuffrouw Stoppelman ter beschikking gesteld aan de stichting. De met dit laatstgenoemde vermogen te behalen opbrengsten kunnen worden benut voor de financiering van specifieke projecten binnen SZA. Deze specifieke projecten dienen als doel te hebben: de verwezenlijking en het behoud van de joodse identiteit binnen SZA.

Te verrichten werkzaamheden
De stichting keert geld uit ten behoeve van projectaanvragen, die vallen onder de doelstelling van de stichting. De aanvragen kunnen zowel van individuen als van stichtingen zoals SZA zelf of van andere rechtspersonen afkomstig zijn.

Werving van gelden
De middelen van de stichting worden gevormd door nalatenschappen.

Beschikking over het vermogen
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vier personen, waarvan twee personen worden afgevaardigd door SZA en twee personen door CIZ. In beginsel worden alle besluiten genomen met consensus van alle in functie zijnde bestuursleden. Indien dat niet mogelijk blijkt, worden de besluiten van de bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft 1 stem.

De door de CIZ in de stichting ingebrachte vermogens zullen als stamkapitaal intact blijven. De met deze vermogens te behalen opbrengsten worden besteed aan financiering van projecten die de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen SZA tot doel hebben.

Beloningsbeleid
De stichting kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de bestuursleden zijn onbezoldigd. Een eventuele vergoeding blijft onder de belastingvrije voet voor vergoedingen aan vrijwilligers zoals vastgesteld door de rijksoverheid.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag op.

De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. De projecten en de daarvoor aangewende middelen worden jaarlijks beschreven in de jaarrekening 2018 en de jaarrekening 2019

Het vermogen van de stichting wordt voor 2/3 beheerd door ABN AMRO Mees Pierson via een Duurzaam Beleggen Mandaat. Het resterende gedeelte staat op een depositorekening eveneens bij ABN AMRO. Het beleggingsprofiel is defensief, met de volgende onderverdeling naar vermogenscategorieën: 

  • Aandelen 25,5%
  • Obligaties 45,5%
  • Alternatieve beleggingen 9,1%
  • Liquiditeiten 20%

Doel is het vermogen op peil te houden onder aftrek van de uitkeringen voor projecten ter verwezenlijking en behoud van de Joodse identiteit binnen SZA.

Bijlagen

Statuten

Volledig ANBI document