Bestuur en beleid Vereniging Centrale Israëlitische Ziekenverpleging

Bestuurssamenstelling:

   
Rogier Blocq Voorzitter
Coen Abram Penningmeester
Evy Hochheimer Secretaris
Elisheva van den Brink. Lid
Sjaron Vink Lid
Nienke Kok-Krant Lid
Vacature Lid

 

Beleidsplan:

Te verrichten werkzaamheden:

Het controleren van de eerder gemaakte afspraken in de beginselovereenkomst tussen de vereniging en Ziekenhuis Amstelland voor het behouden van de Joodse Identiteit binnen het ziekenhuis. 
Het actief meedenken en faciliteren van de Joodse identiteit in een veranderende intra- en extramurale zorg.
Alle activiteiten moeten er op gericht zijn dat de Joodse identiteit behouden dan wel verstevigd wordt binnen Ziekenhuis Amstelland in nauw overleg en samenwerking met de directie in het belang van de Joodse patiënten binnen het ziekenhuis.

Werving van gelden:

De middelen van de vereniging worden gevormd door de bijdragen van de leden verschuldigd krachtens de statuten, alsmede door andere baten.

Beschikking over het vermogen:

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Waarbij de onafhankelijke besluitvorming moet zijn gewaarborgd. Ieder lid heeft slechts 1 stem.
Na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag op.
In de Algemene ledenvergadering legt het bestuur de jaarrekening ter vaststelling over aan de vergadering. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders.

Het vermogen wordt besteed aan activiteiten ter bevordering en behoud van de Joodse identiteit binnen Ziekenhuis Amstelland. De activiteiten en bestede middelen worden jaarlijks beschreven in het jaarverslag en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering welke uiterlijk 30 juni van ieder jaar plaatsvindt. (zie hyperlink)

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen winstoogmerk. Alle taken en werkzaamheden welke verricht worden door de bestuurs- dan wel commissieleden zijn onbezoldigd. Een eventuele vergoeding blijft onder de belastingvrije voet voor vergoedingen aan vrijwilligers zoals vastgesteld door de rijksoverheid.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel: Het waarborgen en faciliteren van joodse identiteit binnen Ziekenhuis Amstelland volgens de orthodox-joodse ritus.