Klachtbemiddeling
Als u een dergelijk gesprek niet wilt aangaan, of als dat gesprek niet goed is verlopen, kunt u contact opnemen met de afdeling klachtbemiddeling. Zij zullen met u bekijken op welke wijze uw klacht behandeld kan worden en of zij kunnen bemiddelen in het klachtproces.
Klachten over Reade (revalidatie, reumatologie), Atalmedial (laboratorium), Eyescan of de Huisartsenpost kunt u direct bij de desbetreffende organisatie indienen.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht telefonisch, per e-mail of schriftelijk bij de klachtenbemiddelaar indienen. Bij een klacht zal de klachtenbemiddelaar zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Uw wensen ten aanzien van de verdere aanpak van de klacht kunt u dan bespreken. De klachtenbemiddelaar heeft de plicht tot geheimhouding.

 • Bij voorkeur via onderstaand invulformulier. Na verzending komt uw bericht binnen bij de afdeling klachtbemiddeling
 • E-mail: [email protected] of per post: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. klachtenbemiddelaar, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen

 

Vermeld bij het indienen van uw klacht naam, voorletter(s) en geboortedatum van de persoon die de klacht betreft. Graag vernemen wij ook hoe wij u kunnen bereiken.

Ziekenhuis Amstelland voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met deze regeling proberen wij zoveel mogelijk klachten op informele wijze en op een goede manier op te lossen. In samenspraak met u en de zorgaanbieders die bij de klacht betrokken zijn.

Kosten
De klachtenprocedure van Ziekenhuis Amstelland is voor de klager kosteloos. Indien u zich laat bijstaan door een professionele adviseur, komen die eventuele kosten voor uw eigen rekening. Voor de kosten van een procedure bij de Geschillencommissie ziekenhuizen verwijzen wij u naar de website.

Brochure

Klachtenopvang Ziekenhuis Amstelland

Klacht indienen

Naam en voorletter(s)(Vereist)
Vult u dit formulier voor u zelf in?
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.

Praktische informatie

 • Inhoudelijk standpunt over uw klacht

  Wilt u echter binnen de wettelijke termijn een meer formeel standpunt van het ziekenhuis over uw klacht ontvangen, dan is dat mogelijk door uw klacht schriftelijk kenbaar te maken.
  Binnen Ziekenhuis Amstelland is ervoor gekozen dat de Raad van Bestuur een inhoudelijk standpunt inneemt over een klacht. Deze heeft daartoe een Klachtenadviescommissie in het leven geroepen die de Raad van Bestuur van advies naar aanleiding van de klacht voorziet.
  De Klachtenadviescommissie kent een onafhankelijk voorzitter en heeft leden die bekend zijn met het ziekenhuis. Deze commissie heeft tot taak uw klacht te onderzoeken volgens een formeel vastgelegde schriftelijke procedure. Uiteindelijk geeft de Klachtenadviescommissie een advies naar aanleiding van uw klacht en doet soms een aanbeveling. Zij stuurt dit oordeel naar de Raad van Bestuur, waarna deze u zal berichten over zijn inhoudelijke standpunt en welke mogelijke maatregelen er getroffen worden. De commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht.

  Vanaf het moment dat uw klacht schriftelijk is vastgelegd is het streven om deze binnen 6 weken, met een mogelijke verlenging tot 10 weken, te behandelen. Als vanwege de complexiteit van de klacht en een gedegen oordeel daarover een langere afhandelingstermijn nodig is, wordt u daarover tijdig geïnformeerd.
  Als de klachtenprocedure niet heeft geleid tot een oplossing naar tevredenheid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie ziekenhuizen. Deze geschilleninstantie geeft een bindend advies met betrekking tot de aan haar voorgelegde geschillen. Het reglement is te vinden op de website van de Geschillencommissie ziekenhuizen.

 • Aansprakelijkstelling

  Wanneer u met uw klacht het ziekenhuis aansprakelijk stelt, bijvoorbeeld wanneer u meent schade te hebben geleden, dan dient u zich schriftelijk te wenden tot de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland.
  Bij aansprakelijkstelling op medisch gebied zal Ziekenhuis Amstelland zijn verzekeraar Medirisk vragen om de aansprakelijkstelling in behandeling te nemen. Medirisk heeft voor patiënten het claimproces heel overzichtelijk in beeld gebracht en verduidelijkt met filmpjes. U kunt daarvoor terecht op de website van Medirisk.
  Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verlies of beschadiging van eigendommen.
  E-mailadres: [email protected]
  Postadres: Ziekenhuis Amstelland, t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen.